شرکت جروند (سهامی خاص )  - خطوط انتقال نفت و گاز
Jarvand Oil & gas pipeline company (P.S)

English                                                  فارسی